مدير

خانم دکتر انصاری مقدم

اعضا

علی اکبر کیخا جوان

مهدی مهراندیش

سیدعلی طباطبایی

مهدی حسینی

محمود بامری

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی