مدير

ابراهیم سابکی

اعضا

خالد میری

الهی بخش گوری

هادی درودی

عادل پردل

خالد میری

الهی بخش گوری

هادی درودی

عادل پردل

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی