مدير

ابراهیم سابکی

اعضا

خالد میری

الهی بخش گوری

هادی درودی

عادل پردل

فناوری اطلاعات

الکترونیک

هنر و معماری

زمین شناسی و معدن

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

خدمات مرتبط با تجاری سازی

عمران

هوا و فضا

انرژی های تجدید پذیر

خلاقیت

سایر