مدير

اعضا

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

مکران هیدروکلوئید

استخراج ژلاتین از ضایعات کارخانجات عمل آوری

زینب کرد

کالپر

جایگزینی پروتئین های جلبکی با سایر پروتئین موجوددر خوراک دام

آریاناز زارع

سایبل

کشت گلخانه ای و تولید آب شیرین بدون مصرف انرژی

جوادخدا بنده لوفر

مکران واد

استحصال و بسته بندی نمک دریا

ادریس صابری

ترشی جلبک

پروش جلبک وتولید ترشی از جلبک

سمیرا ریگی

جلبک مکران

ایجاد بانک جلبک سواحل مکران

فائزه دولت آبادی

مهگل

سوزن دوزی

حدیثه پورانش

دنیای بازی

برنامه نویسی (بازی کامپیوتر)

محمد حسین علی زاده

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

پاپایا

اپلیکیشن (آموزش زبان بلوچی)

مرتضی بزرگ زاده

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی

الله دادی

استحصال عناصر فلزی از پسماند و نمک های آب شیرین کن چابهار

عبدالرضاالله دادی

نوآوران دریا

ساخت وسایل گردشکری وتفریحی دریا

محمد ماندنی