انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت شهرک صنعتی

انعقاد تفاهم نامه ایجاد پردیس های علم و فنآوری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان ما بین مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان و ریاست پارک علم و فنآوری استان


تفاهم نامه راه اندازی پردیس علم و فناوری فی ما بین شرکت شهرک های صنعتی و پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان مطابق با دستورالعمل ایجاد پردیس های علم و فناوری مصوب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با حضور دکتر شهیکی رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و مهندس راشکی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری سیستان و بلوچستان، محمد نبی شهیکی تاش رئیس پارک علم و فناوری استان عنوان کرد:این تفاهم نامه با هدف توسعه فعالیت‌ های پارک علم و فناوری و شرکت شهرک های صنعتی در حوزه نوآوری و فناوری، مشارکت بیشتر مراکز علمی و فناوری و سایر سازمان‌های هدف در برنامه‌های توسعه مبتنی بر دانایی و نوآوری و استفاده مضاعف از ظرفیت آن‌ ها در رشد و توسعه اقتصاد ملی ودانش بنیان تشکیل می‌شود.