کارگاه آشنایی با ساختارهای اکو سیستم فناوری و نوآوری

با حضور جناب آقای دکتر کریمیان اقبال کارگاه آشنایی با ساختارهای اکو سیستم فناوری و نوآوری برگزار گردید.


در این کارگاه یک روزه که جهت ارتقای مهارت مدیران مراکز رشد و نوآوری استان برگزار گردید، مباحث فرهنگ سازی، مدل های توسعه زیست بوم نوآوری و شبکه سازی مطرح گردید.