دوره های تخصصی ارتقا مهارت های بازار محور

برگزاری هفتگی دوره های ارتقا مهارت با حضور دانشجویان دانشگاه های استان


با توجه به نقش مهم پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در توسعه زیست بوم کار آفرینی استان و نقش پر رنگ شرکت های رشد یافته در این فضا، بستر مناسبی جهت انتقال تجربیات و مهارت های کارآفرینی شکل گرفته است و در این راستا به صورت هفتگی دورهای ارتقای مهارت برای دانشجویان برنامه ریزی گردیده.