برگزاری تور فناوری دانش آموزی

تور فناوری با هدف آشنایی دانش آموزان با ایده و فناوری نو


با توجه به رویکرد خلق ایده و توانمندسازی دانش آموزان قبل از ورود به محیط دانشگاه و شناخت علوم و فناوری های نو، دانش آموزان چند دبیرستان و هنرستان در قالب تور فناوری از بخش های تولیدی و کارگاهی پارک علم و فناوری بازدید نمودند.