بازدید دانشجویان جدیدالورود دانشگاه از شرکت های دانش بنیان و فناور

نشست تخصصی و بازدید دانشجویان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با هدف آشنایی با شرکت ها و خدمات آنها


با توجه به نیاز و ضرروت آشنایی با مباحث کارآفرینی و پیشبرد ایده، شناخت اهداف و جریان سازی دانشجویان جدیدالورود دانشکده هنر و معماری از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و شرکت های مستقر بازدید نمودند.