کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی

برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی اشخاص حقوقی، ویژه شرکت های دانش بنیان و فناور


این کارگاه جهت آشنایی شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوجستان با فرآیندهای حقوقی مالیات ویژه شرکت ها توسط کارشناسان اداره کل مالیات برگزار گردید.