برگزاری نشست تخصصی واحدهای فناورمستقر در پارک علم و فناوری با معاون محترم اقتصادی استاندار

برگزاری نشست تخصصی واحدهای فناورمستقر در پارک علم و فناوری با معاون محترم اقتصادی استاندار در راستای کاهش زمان صدور مجوزها از دستگاههای ذیصلاح


برگزاری نشست تخصصی واحدهای فناورمستقر در پارک علم و فناوری با معاون محترم اقتصادی استاندار در راستای کاهش زمان صدور مجوزها از دستگاههای ذیصلاح، شایان ذکر است طبق برنامه ریزی انجام شده پارک علم و فناوری با معاون محترم اقتصادی استاندار، جلسات مستمر تا رفع مشکل اداری شرکتها در بخش صدور مجوزها ادامه خواهد داشت.