بازدید مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، خانم دکتر سلطانی، به همراه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان، مهندس سارانی، از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید کردند.


دکتر سلطانی، طی بازدید از واحدهای فناور مستقر در پارک سیستان و بلوچستان بر اهمیت استفاده دانش آموختگان در حوزه تولید تاکید نمود و خواستار تعامل بیشتر شرکت شهرک های صنعتی استان و پارک علم و فناوری شد. در این بازدید دکتر شهیکی تاش، رئیس پارک علم و فناوری، به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت شرکت ها و واحد های فناور مستقر و هچمچنین برنامه های حمایتی آتی این مجموعه پرداخت .