برگزاری کارگاه بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی

کارگاه"بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی در مناطق روستایی استان" با حضور دکترمفتاحی زاده، عضو ستاد گیاهان دارویی معاونت فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.


نظر به پتانسیل­های استان سیستان و بلوچستان در حوزه گیاهان دارویی و با هدف توسعه مشاغل این بخش با همکاری بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان کارگاه آموزشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. دکتر مفتاحی­زاده، عضو ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بازدید از آزمایشگاه زیست فناوری پارک علم و فناوری استان و آشنایی با محصولات تهیه شده از گیاهان دارویی توسط شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری، در این کارگاه به ارائه برنامه های ستاد برای این استان پرداخت و راهکارهای توسعه این حوزه را برشمرد.شایان ذکز است در انتها جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.