مشاورین تخصصی

کار گروه
نیک محمد بلوچزهی

نیک محمد بلوچزهی

مشاور تخصصی

مشاورین تخصصی

مهدی رضایی

مهدی رضایی

مشاور تخصصی

مشاورین تخصصی

فرامرز سرحدی

فرامرز سرحدی

مشاور تخصصی

مشاورین تخصصی

اسحاق بامری

اسحاق بامری

مشاور تخصصی حقوق

مشاورین تخصصی

محمدرضا مقدم

محمدرضا مقدم

مشاور تخصصی خدمات امور شهری

مشاورین تخصصی

عزیزالله رودینی

عزیزالله رودینی

مشاور تخصصی کارآفرینی

مشاورین تخصصی

حسین شورستانی

حسین شورستانی

مشاور تخصصی کسب و کار

مشاورین تخصصی

کتایون سپهری

کتایون سپهری

مشاور تخصصی کسب و کار

مشاورین تخصصی

محمدعلی مرادی

محمدعلی مرادی

مشاور تخصصی مالی و مالیاتی

مشاورین تخصصی

ابراهیم خداپرست

ابراهیم خداپرست

مشاور تخصصی مالی و مالیاتی

مشاورین تخصصی

دکتر سید مسعود برکاتی

دکتر سید مسعود برکاتی

مشاور حوزه انرژی های تجدیدپذیر

مشاورین تخصصی

حسین مظلوم

حسین مظلوم

مشاور تخصصی انیمیشن و صنایع خلاق

مشاورین تخصصی

محمد اسماعیل اعزازی

محمد اسماعیل اعزازی

مشاور تخصصی

مشاورین تخصصی

محمدعلی مرادی

محمدعلی مرادی

مشاور تخصصی ثبت شرکتهای دانش بنیان

مشاورین تخصصی

فرامرز اتباعی

فرامرز اتباعی

مشاور تخصصی اقتصادی

مشاورین تخصصی

اسماعیل توحیدلو

اسماعیل توحیدلو

مشاور تخصصی متالوژی و طراحی صنعتی

مشاورین تخصصی

بهروز احمدزاده

بهروز احمدزاده

مشاور تخصصی بازاریابی و توسعه بازار

مشاورین تخصصی