کارگروه آموزش و کارآفرینی

کار گروه
فرید شاهمرادی

فرید شاهمرادی

عضو

کارگروه آموزش و کارآفرینی

احسان کردی تمندانی

احسان کردی تمندانی

عضو

کارگروه آموزش و کارآفرینی

فروزان فاروقی نیا

فروزان فاروقی نیا

عضو

کارگروه آموزش و کارآفرینی

مهین دهمرده

مهین دهمرده

عضو

کارگروه آموزش و کارآفرینی