کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

کار گروه
مهین دهمرده قلعه نو

مهین دهمرده قلعه نو

نماینده مرکز رشد

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

احمد پیفه

احمد پیفه

دبیر کارگروه

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

احسان کردی تمندانی

احسان کردی تمندانی

نماینده امور موسسات

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

مهرداد شیخ اویسی

مهرداد شیخ اویسی

نماینده امور اداری

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

ملیحه سرگلزایی

ملیحه سرگلزایی

نماینده امور حقوقی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

سمیه پارسا

سمیه پارسا

عضو

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

فرید شاهمرادی

فرید شاهمرادی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

سمیه پارسا

سمیه پارسا

عضو

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

رمضان حسین زاده

رمضان حسین زاده

عضو

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی