اهداف و وظايفاهداف پارك فناوري
از جمله اهداف ايجاد پارك‌هاي فناوري، افزايش نوآوري تكنولوژيك (فناورانه)، توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي متخصصان است و بسياري از سياستگذاران از پارك‌هاي فناوري به عنوان بخشي از يك راهبرد انديشمند و هماهنگ براي توسعه ملي يا منطقه‌اي نام مي‌برند.
اگرچه هر شهر يا كشوري ممكن است دلايل متفاوتي براي ايجاد پارك‌هاي فناوري داشته باشد، ولي عموما هدف اوليه از تشكيل يك پارك فناوري افزايش تعداد شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش‌محور است تا در يك محيط اقتصادي به فعاليت بپردازند. از اين شركت‌ها به عنوان پشتوانه بخش خصوصي براي كمك به تنوع اقتصادي نام برده مي‌شود.
در راستاي اهداف تاسيس پارك ، برنامه‌هاي كلي پارك با عنايت به اساسنامه آن به شرح ذيل مي‌باشد:
اهداف:
 •  كمك به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش محور
 •  تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخش هاي تحقيقاتي، توليدي و خدماتي جامعه
 •  افزايش قدرت رقابت و رشد شركت هاي متّكي بردانش
 •  كمك به جذب دانش فني و سرمايه‌هاي داخلي و بين المللي
 •  افزايش حضور و مشاركت تخصصي شركت هاي فنّاور داخلي در سطح بين‌المللي
 •  حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط فنّاوري و حمايت از موسسه‏ها و شركت هاي تحقيقاتي و مهندسي نوآور با هدف توسعه فنّاوري و كارآفريني
وظايف:

 •  كمك به ارتقاء دانش فني واحدهاي فناوري به منظور رقابت در عرصه جهاني
 •  سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهاي فنّاوري به منظور كمك به رشد آنها
 •  سازماندهي توانايي‌ها و امكانات موجود درمنطقه براي ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاه ها، مراكز علمي و فنّاوري و صنعتي منطقه و توانايي هاي واحدهاي فنّاوري
 •  كمك در جهت دهي مراكز علمي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته‌هاي مورد نياز واحدهاي فنّاوري
 •  ايجاد فضاي مناسب فعاليت علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور
 •  ايجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه دولتي و غيردولتي در پارك
 •  ايجاد بستر مناسب حضور و همكاري واحدهاي فنّاوري خارجي در پارك براي توسعه فنّاوري شركت هاي بومي
 •  ايجاد بستر لازم براي فعاليت مشترك واحدهاي فناوري داخلي و خارجي
 •  تشويق پژوهش با هدف‌ توسعه محصولات و فرايندها
 •  تشويق پژوهش با هدف‌ دستيابي به فنّاوري‌
 •  كمك به ايجاد شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي جديد از طريق مراكز رشد واحدهاي فنّاوري (انكوباتورها)
1393/06/15