پذیرش واحدهای فناور و نوآور در مرکز تخصصی نوآوری اجتماعی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

استارت آپ ها و هسته های فناور و نوآور فعال در زمینه اجتماعی می توانند جهت همکاری، درخواست خود را به نشانی ایمیل یا شماره درج شده در پوستر ارسال نمایند.