پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در راستای ماموریت تجاری سازی کسب و کارهای فناورانه و با توجه به ظرفیت های واحدهای فناور مستقر در پارک، اقدام به انعقاد قرارداد در جهت تامین نیازهای بخش خصوصی و دولتی می نماید. شایان ذکر است بار حقوقی ناشی از قراردادهای مستقیم منعقد شده فی مابین واحدهای فناور با نهادهای دولتی و بخش خصوصی متوجه طرفین قرارداد بوده و این نهاد مسئولیتی نسبت به تعهدات و دیون واحدهای فناور نخواهد داشت.

فناوری اطلاعات

الکترونیک

هنر و معماری

زمین شناسی و معدن

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

خدمات مرتبط با تجاری سازی

عمران

هوا و فضا

انرژی های تجدید پذیر

خلاقیت