ناحیه نوآوری زاهدان

ناحیه نوآوری زاهدان

مسئول بخش

مهناز ناروئی مرند

طبق مصوبه شماره ده پنجمین نشست کارگروه توسعه اقتصاد دانش­بنیان استان مورخ 04/04/1401 مقرر گردید ناحیه نوآوری زاهدان ایجاد گردد. ناحیـه نـوآوری زاهدان، یـک زیسـت بوم نـوآوری و کارآفرینـی مبتنـی بـر یـک مـکان جغرافیایـی اسـت؛ بدیـن معنـی کـه از مجموعـه بازیگـران مختلـف در یــک منطقــه تشــکیل شــده اســت کــه در مســیر شــکل گیری کســب وکارها از لحظــه شــکل گیری ایــده جدیــد تــا ایجــاد و رشــد کســب وکار دخیــل هسـتند و بـرای خلـق ارزش مشـترک متناسـب بـا مأموریـت، توانمنـدی یـا شایســتگی محــوری خــود بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. نقش هــای منحصــر بــه فــرد هــر یــک از بازیگــران و هم افزایـی و روابـط متقابـل میـان آنهـا موجـب ایجـاد فضایـی پویـا و مسـتعد بــرای شــکوفایی کســب وکارهای فنــاور در ایــن ناحیــه شــده اســت.