همکاران پارکمهین دهمرده قلعه نو

مهین دهمرده قلعه نو

مدیر مرکز رشد جامع واحدهای فناور

مهدی عباسی

مهدی عباسی

مسئول روابط بین الملل

محمد کیانی قلعه نو

محمد کیانی قلعه نو

مدیر مالی

ملیحه سرگلزایی

ملیحه سرگلزایی

مسئول امور حقوقی و دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراعات

احسان کردی تمندانی

احسان کردی تمندانی

مدیر امور موسسات و تجاری سازی فناوری

فروزان سرحدی

فروزان سرحدی

رئیس اداره امور اداری

مهرداد شیخ ویسی

مدیر حراست و مسئول امور عمرانی

فرید شاهمرادی

فرید شاهمرادی

مدیر مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدیر مرکز نوآوری صنایع خلاق

هژیر میرلاشاری

هژیر میرلاشاری

مسئول مرکز خدمات کسب و کار و تجاری­سازی فناوری

سارا شاهوزهی

سارا شاهوزهی

کارشناس پردیس مکران

عاطفه کوشا

مسئول مرکز انتقال فناوری روستایی و حوزه ارتباط با دانشگاه

مهدی بسکابادی

امین اموال و وصول مطالبات

زینب سارانی

زینب سارانی

کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور

زهرا آهنی

زهرا آهنی

کارشناس پردیس مکران

سمانه اویسی

سمانه اویسی

کارشناس امور مالی

سمیه پارسا

سمیه پارسا

مسئول طرح، برنامه و بودجه

شیما میرشکار

کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور

 مهناز ناروئی مرند

مهناز ناروئی مرند

مسئول آزمایشگاه هوش مصنوعی و حوزه گرنت فناوری

فرید رستم زاده

مسئول امور عمومی

سعید شیخی

سعید شیخی

مسئول فناوری اطلاعات و روابط عمومی

مهدی سن­سبلی

مهدی سن­سبلی

مسئول مرکز نوآوری اجتماعی

مهدی پاک­دامن

مهدی پاک­دامن

مسئول جذب و پذیرش هسته­های فناور