آمارنامه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

آمار      در سال 1396، تعداد واحدهای فناور متقاضی ورود به پارک علم و فناوری به رقم 19 رسید که پس از ارزیابی فعالیت فنی و اقتصادی هر شرکت، با پذیرش 11 شرکت جدید موافقت گردیده شد. در سال 96 با افزایش فضای فیزیکی پارک علم و فناوری، استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری دو برابر افزایش داشته است.


آمار نامه پارک سیستان وبلوچستان

وضعیت پذیرش و خروج واحدهای فناور ناموفق


میزان تسهیلات اعطا شده به واحدهای فناور

      در سال 96، مجموع حمایت¬های مالی از واحدهای فناور رشد یافته 5500 میلیون ریال بوده است. این میزان تسهیلات بدون محاسبه تسهیلات اعطا شده به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بوده است


آمار نامه پارک سیستان وبلوچستان

میزان حمایت های مالی از واحدهای فناور

آمار واحدهای فناور مستقر


آمار نامه پارک سیستان وبلوچستانحوزه فعالیت واحدهای فناورgif میزان تحصیلات شاغلین در واحدهای فناور و شرکت های خدمات پشتیبان فناورآمار نامه پارک سیستان وبلوچستان


آمار نامه پارک سیستان وبلوچستان