کانون توسعه کسب و کارهای دانش محور سنگهای قیمتیمزایای عضویت

شرایط عضویت

فرم عضویت

ردیف نام ایمیل تلفن مدرک

خدمات آموزشی

تقویم آموزشی دوره ها:
ردیف نام دوره مدرس دوره رزومه مدرس مدت دوره تاریخ برگزاری ساعت شهریه سرفصل دوره


دوره های برگزار شده:
ردیف نام دوره مدرس دوره تاریخ برگزاری فایل ها و مستندات دوره


خدمات مشاوره ای

کانون توسعه کسب و کارهای دانش محور سنگهای قیمتی

مشاور کانون :

مدرک تحصیلی :
زیر دیپلم

زمینه مشاوره :

ساعات حضور :

جهت استفاده از خدمات مشاوره فرم مذکور را از اینجا دانلود و پس از تکیمل به ایمیل ارسال فرمائید.


خدمات آزمایشگاهی


ردیف عنوان دستگاه قابلیت دستگاه خدمات قابل ارائه با دستگاه

اخبار و مقالات