مقدمه:امروزه بنگاه هاي کوچک و متوسط نقش انکارناپذيري در پيشرفت و شکوفايي کشورها دارند. روند پيشرفت تحولات روز افزون در محيط کسب و کار امروزي، اين نوع شرکتها را که توانايي هاي فناوري، نيروي کار متخصص و مديريت پيشرفته از مهمترين ويژگي هاي آنهاست، جزيي از شبکه ها و زنجيره هاي توليد جهاني قرار داده، از اين رو، بنظر مي رسد رمز توسعه اقتصادي دهه آينده، توسعه شرکتهاي دانش بنيان، است. به همین دلیل این شرکتها مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گرفته اند. يکي از ملزومات اساسي ايجاد و حفظ بنگاه هاي کوچک و متوسط مساله تامين سرمايه مورد نياز است. واحد امور سرمایه‌گذاری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با هدف ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری موجود به سرمایه‌گذاران از یک سو و تسهیل ‌گری امور مرتبط به تأمین مالی و شراکت با صنایع، نهادهای بخش خصوصی و دولتی، برای واحدهای فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از سوی دیگر، راه‌اندازی گردیده است.پروژه های توسعه پارک