کارگروه مجوز فناوری

کار گروه
محمدنبی شهیکی تاش

محمدنبی شهیکی تاش

ریاست

کارگروه مجوز فناوری

احمد پیفه

احمد پیفه

عضو

کارگروه مجوز فناوری

اسماعیل توحیدلو

اسماعیل توحیدلو

عضو

کارگروه مجوز فناوری

فرامرز سرحدی

فرامرز سرحدی

عضو

کارگروه مجوز فناوری