امور اداري

محمد کیانی قلعه نو

بخشي از شرح وظايف محوله:
• اجراي سياستها و خط مشي هاي پارك در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي و پشتيباني
• نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه
• تهيه و تنظيم آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط بر اساس ضوابط و مصوبات پارك و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد
• مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
• مطالعه وبررسي رشته هاي شغلي مشاغل پارك و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط
• شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان
• برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي پارك
• نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي هاي لازم
• نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه
• برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار، تحول اداري و بهره وري
• نظارت بر اجراي كليه امور خدماتي پارك و ارائه آن به واحدهاي ذيربط
• مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم
• همكاري با حراست در جهت حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسيسات پارك