کارگروه ماده 9 مالیاتی

کار گروه
محمدنبی شهیکی تاش

محمدنبی شهیکی تاش

عضو

کارگروه ماده 9 مالیاتی

احمد پیفه

احمد پیفه

دبیر کارگروه

کارگروه ماده 9 مالیاتی

محمداسماعیل اعزازی

محمداسماعیل اعزازی

عضو

کارگروه ماده 9 مالیاتی

محمدعلی مرادی

محمدعلی مرادی

عضو

کارگروه ماده 9 مالیاتی

ابراهیم خداپرست

ابراهیم خداپرست

عضو

کارگروه ماده 9 مالیاتی