امور موسسات

امور موسسات

اسحان کردی تمندانی

اداره موسسات پارك به منظور بهينه سازي فرآيند‌ها، برقراري تعاملات بخش هاي مختلف پارك با مديران واحدهاي فناور مستقر در پارك و برنامه ريزي جهت ارتقاء مبادلات علمي و صنعتي آنان تأسيس شده است. در اين اداره امور مريوط به پذيرش و استقرار شركت¬ ها و موسسات دانش بنيان در پارك صورت مي گيرد. در ذيل برخي وظايف اين اداره ذكر مي گردد.
اهم وظايف
o انجام امور مربوط به جذب و پذيرش موسسات و شركت هاي فناور متقاضي استقرار در پارك شامل:
o بررسي و ارزيابي تقاضاهاي واصله متقاضيان استقرار در پارك و متقاضيان واگذاري اراضي پارك
o برگزاري جلسات شوراي فناوري به منظور تصويب نهايي تقاضاهاي واصله
o انجام امور مربوط به استقرار شركت ¬هاي پذيرفته شده در پارك و انعقاد قراردادهاي استقرار آنان
o ارزيابي دوره اي شركت هاي مستقر
o برنامه ريزي جهت ارتقاء مبادلات علمي و صنعتي شركت ها و موسسات فناور مستقر در پارك
o برقراري ارتباط و پيگيري نظام مند امور مربوط به واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) صنايع
o حمايت از فرآيند تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي و چرخه دانش تا توليد ثروت
1393/02/14