کارگروه ثبت اختراع

کار گروه
محمدنبی شهیکی تاش

محمدنبی شهیکی تاش

عضو

کارگروه ثبت اختراع

احمد پیفه

احمد پیفه

عضو

کارگروه ثبت اختراع

ملیحه سرگلزایی

ملیحه سرگلزایی

دبیر کارگروه

کارگروه ثبت اختراع

احسان کردی تمندانی

احسان کردی تمندانی

عضو

کارگروه ثبت اختراع

فرامرز سرحدی

فرامرز سرحدی

عضو

کارگروه ثبت اختراع

مهدی رضایی

مهدی رضایی

عضو

کارگروه ثبت اختراع

اسماعیل توحیدلو

اسماعیل توحیدلو

عضو

کارگروه ثبت اختراع

رهبر رحیمی

رهبر رحیمی

عضو

کارگروه ثبت اختراع

مهین دهمرده نو

مهین دهمرده نو

عضو

کارگروه ثبت اختراع