کارگروه آموزش و کارآفرینی

کارگروه آموزش و کارآفرینی

عضو


محمدنبی شهیکی تاش

کارگروه آموزش و کارآفرینی

عضو


احمد پیفه

کارگروه آموزش و کارآفرینی

دبیر کارگروه


کی قباد کیکاوورسی

کارگروه آموزش و کارآفرینی

عضو


فروزان سرحدی

کارگروه آموزش و کارآفرینی

عضو


فروزان فاروقی نیا

کارگروه آموزش و کارآفرینی

عضو


مهین دهمردهاطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان