کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

کار گروه
مهین دهمرده قلعه نو

مهین دهمرده قلعه نو

نماینده مرکز رشد

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

محمدنبی شهیکی تاش

محمدنبی شهیکی تاش

ریاست

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

احمد پیفه

احمد پیفه

دبیر کارگروه

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

احسان کردی تمندانی

احسان کردی تمندانی

نماینده امور موسسات

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

مهرداد شیخ اویسی

مهرداد شیخ اویسی

نماینده امور اداری

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

ملیحه سرگلزایی

ملیحه سرگلزایی

نماینده امور حقوقی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

محمد کیانی قلعه نو

محمد کیانی قلعه نو

نماینده امور مالی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

محمدامین جنگی زهی

محمدامین جنگی زهی

نماینده امور مالی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

فرید شاهمرادی

فرید شاهمرادی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی