دفتر انتقال فناوری

دفتر انتقال فناوری

عضو


مهدی عباسی

دفتر انتقال فناوری

عضو


کی قباد کیکاوورسی

در سال های اخیر با پیگیری سیاست ها و برنامه های توسعه علمی، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور بوده ایم، ولی آنچه که می تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و اثر بخشی موسسات علمی شود، بکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است.

زمانی می توان نسبت به موفقیت مراکز رشد و پارک های فناوری امیدوار بود که فناوری های جدید به گونه ای مناسب از سطح آزمایشگاه ها به سطح صنایع انتقال یابند. دفاتر انتقال فناوری نقشی واسطه ای را بدین منظور ایفا می کنند.

می توان ادعا کرد دفاتر انتقال فناوری نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها از طریق تجهیز زیرساخت های صنعتی-علمی جهت توسعه و بکارگیری فناوری های جدید و همچنین طراحی راهبردهای انتقال فناوری های جدید و همچنین طراحی راهبردهای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت ایفا می کنند که این امر با توسعه شرکتهای کوچک اقتصادی نیز همراه است.

گروه انتقال فناوری

برنامه ریزی به منظور بومی کردن فناوری های انتقال یافته به کشور (قانون اهداف و تشكيلات)

ایجاد زمینه های مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای فناوری و عرضه آن در داخل و خارج کشور (قانون اهداف و تشكيلات)

حمايت از ايجاد مراكز ارائه خدمات پشتيبان «ايده تا بازار» (راهبرد 3- نقشه جامع علمي كشور)

حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه (بند الف ماده 17 قانون برنامه پنجم)

اهم وظايف

تقويت تعاملات و ارتباطات بين دانشگاه و پاركها و صنعت از طريق راه اندازي و توسعه دفاتر انتقال فناوري (TTO) در دانشگاه

توجه به صنعت و ايجاد پاركهاي مرتبط با نیاز فناوری صنایع

جذب و حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مطابق با قانون

اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان