امور حقوقی

ملیحه سرگلزایی

بخشي از شرح وظايف:
• نظارت حقوقي بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين پارك و اشخاص حقيقي و حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف.
• مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارايه پيشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي
• ارايه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي مختلف پارك به منظور جلوگيري از اشتباهاتي كه منجر به اختلافات حقوقي خواهند شد
• همكاري در تدوين اساسنامه و آيين نامه هاي مورد نياز
• همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري و طبقه بندي مصوبات
• تنظيم دادخواست و شكواييه بر عليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه متعرض حقوق پارك در زمينه هاي مختلف هستند
• حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده هاي مرتبط با پارك و استماع اظهارات و رد يا قبول آن از نظر مسايل حقوقي.
• پيگيري مسايل حقوقي و پرونده هاي ارجاعي در دادگاهها و ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه
• تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذيربط و ارجاع آن به واحدها و يا كميته هاي تخصصي
• انجام مكاتبات لازم با مراجع قضايي