دومین رویداد کارآفرینی و کسب و کار زاهدان


سومین رویداد کارآفرینی و کسب و کار زاهدان


چهارمین رویداد شتاب استان


پنجمین رویداد شتاب استان


ششمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)


اولین رویداد نوگام طراحی و تجاری سازی صنایع دستی


گزارش از ایده تا کسب و کار

تجاری سازی و برندینگ فناوری و محصولات فناورانه