مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرمایی

مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما


به استناد فصل چهارم از آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه ماده6، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقردر پارکها از شمول قانون کار سرزمین اصلی خارج و مشمول‌مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره .33433ت‌25 ک مورخ 1373.3.16 واصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات مندرج در متن ماده می باشد. بدین جهت با همکاری و حمایت اداره کل کار و امور اجتماعی استان، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمایی پارک علم و فناوری در تاریخ 18/11/1400 در پارک، ایجاد و حل و فصل و رسیدگی اختلافاتی که در حوزه روابط کارگر و کارفرمایی شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری ایجاد می گردد را بر عهده خواهد داشت.