شورای علم و فناوری

شورای علم و فناوری

دکتر محمدنبی شهیکی تاش

ریاست

دکتر احمد پیفه

عضو