آگهی مناقصه

 

آگهی مناقصه

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درنظردارد امورخدمات نظافتی ، پیشخدمتی، حفاظت فیزیکی و پشتیبانی پارک را طبق مدارك موجود در اسناد مناقصه به شركت­های واجدشرايط (كه تعیین صلاحیت و رتبه بندی از سازمان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهینامه تایید صلاحیت فنی داشته باشند) واگذار نمايد.

 1. محل انجام کار: زاهدان، پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
 2. کلیه اسناد و مدارک و گواهینامه های لازم بایستی تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ25/12/97 به امور اداری پارک علم و فناوری به آدرس زاهدان، بلوار دانشجو مقابل دانشجو 4 مجتمع فناوری پارک علم و فناوری تحویل گردد.
 3. پیشنهادات واصله در ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 25/12/97 در کمیسیون معاملات باز و رسیدگی خواهد شد.

  الف ـ موضوع مناقصه:

انجام وظایف مربوط به امور خدمات نظافتی، پیشخدمتی و پشتیبانی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از تاریخ 01/01/1398 لغايت 29/12/1398 به مدت یکسال شمسی

 ب ـ شرایط مناقصه:

مدارک مورد نیاز جهت تحویل به امور اداری پارک علم و فناوری:

پاکت الف:

       تضمین  شرکت  در مناقصه  به مبلغ 800.000.000 ریال معادل هشتاد میلیون تومان به صورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمدید یا واریز وجه به حساب شماره 0112564974003 بنام پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان نزد بانك ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان.

پاکت  ب:

مدارک فنی شرکت به شرح زیر:

    ـ فرم اطلاعات مربوط به سوابق شرکت.

    ـ تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات ثبتی در مورد دارندگان حق امضا مجاز برای اسناد مالی و تعهد آور.

    ـ سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی.

    ـ تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تصویر کارت ملی.

    ـ برگ اعلام عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی.

    ـ آدرس محل شرکت در زاهدان درج شده  در روزنامه رسمی همراه با کدپستی.

    ـ کد اقتصادی از نظام مالیاتی کشور.

    ـ گواهینامه ثبت اشخاص در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

    ـ  پروانه تعیین صلاحیت اداره کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی دارای اعتبار تا پایان سال 1398

    ـ  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و بهداشت از اداره کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی دارای اعتبار تا پایان سال 1398

    ـ  تعهد دارا بودن توان مالی پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کلیه کارکنان موضوع قرارداد.

 پاکت ج:

ارائه قیمت پیشنهادی براساس فرم های ضمیمه (برگ پیشنهاد قیمت)

 سایر شرایط:

 •   دارا بودن حداقل سه سال تجربه مرتبط با موضوع.
 •  اعلام آگاهی کامل از شرایط و ضوابط اعلام شده مورد نظرکارفرما.
 • برنده مناقصه موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه به نفع کارفرما ضبط می­شود و قرارداد با شرکت بعدی واجدشرایط منعقد می­­گردد.
 • تمام اسناد و مدارک ارائه شده  باید ممهور به مهر شرکت با قید "مورد تایید است" باشد.
 • روی پاکت ها باید موضوع و نوع مناقصه،  نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تحویل  با مهر و امضای مجاز نگاشته شود و  در مهلت مقرر با  اخذ رسید و تاریخ  تحویل مدارک، به امور اداری پارک تسلیم گردد. پاکت های فاقد لاک و مهر و پاکت های تحویل شده  بعد از انقضای مهلت تحویل ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 • به تشخیص کارفرما و در صورت نیاز، ارائه ریز قیمت (آنالیز قیمت) برای تعیین برنده در جلسه مناقصه الزامی است. لذا همراه داشتن آنالیز قیمت از سوی پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشائی پاکت‌ها الزامی می‌باشد.
 • پارک علم و فناوری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و حق ارزیابی کلیه پیشنهادات برای پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان محفوظ است.
 • اعلام چگونگی و نحوه انجام تعهدات به عهده کارفرما می­باشد و پیمانکار مکلف است کلیه نظرات و برنامه‌های اجرایی کارفرما را به نحو مطلوب و قابل قبول اجرا نماید.


اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان