آمارنامه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

آمارتعداد واحدهای فناور پذیرش شده در پارک علم و فناوری


تعداد واحدهای فناور پذیرش شده در پارک علم و فناوریgif حوزه فعالیت واحدهای فناورgif نیروی انسانی مشغول به کارمیزان تحصیلات شاغلین در واحدهای فناور و شرکت های خدمات پشتیبان فناور


میزان تحصیلات شاغلین در واحدهای فناور و شرکت های خدمات پشتیبان فناور