مراکز رشد استان سیستان و بلوچستان

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان   چابهار
رخدادها
WorkShops
شرکت ها

فناوری اطلاعات

الکترونیک

هنر و معماری

زمین شناسی و معدن

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

خدمات مرتبط با تجاری سازی

عمران

هوا و فضا

خلاقیت

انرژی های تجدید پذیر

مکانیک
تبلیغات مرکز رشد


پیوندهااطلاعات تماس


تلفن: دورنگار:
كدپستی:
پست الکترونیک:


شبکه های اجتماعی


پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان